Fv 707, delstrekning Berg - Høstadkorsen, detaljregulering, gang- og sykkelveg, r20180025 - Begrenset høring

Frist for innspill: 23.08.2021

Fv 707, delstrekning Berg - Høstadkorsen, detaljregulering, gang- og sykkelveg, r20180025 - Begrenset høring

Begrenset høring

Planforslaget for ny gang- og sykkelvei langs fylkesvei 707 mellom Berg og Høstadkorsen var på offentlig ettersyn i perioden 05.07-07.09.2019. Byplankontoret og Trøndelag fylkeskommune jobber med å få ferdigstilt saken for sluttbehandling av Bystyret.

Ved offentlig ettersyn kom det innspill fra NVE at behovet av erosjonssikring i bekkedalene bør vurderes. Som følge av dette foreslås planområdet utvidet der erosjonssikring anbefales. Mindre endringer i plangrense foreslås også andre steder grunnet bl.a. at to bussholdeplasser er tatt inn i planen. Endringene er beskrevet i endringsnotat

På kommunen sine nettsider finnes tidligere kunngjøring publisert i 2019, med plankart og bestemmelser, samt beskrivelse av planforslaget i planbeskrivelsen.

Saksdokumenter

Endringsnotat

Reguleringskart

Reguleringsbestemmelser

Geoteknisk rapport, erosjonssikring

Hydrologisk vurdering,stikkrenne

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 20/95

Sist oppdatert: 09.07.2021

Gå til toppen

arrow_upward