Fv.707, delstrekning Berg - Høstadkorsen, detaljregulering, gang- og sykkelveg, r20180025

Frist for innspill: 06.09.2019

Fv.707, delstrekning Berg - Høstadkorsen, detaljregulering, gang- og sykkelveg, r20180025

Overnevnte plan er 05.07.19 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Byplansjefen.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for bygging av et trafikksikkert tilbud til gående og syklende langs Spongdalsvegen på Byneset (fylkesvei 707). 

Sammendrag

Prosjektet består av en 3,5 km lang gang- og sykkelveg på vestsida av fylkesvei (fv) 707, samt tre bussholdeplasser, som skal opparbeides med universell utforming. Flere av dagens bussholdeplasser har ikke plattform og er ikke universelt utformet. Fire av dagens sju bussholdeplasser på strekningen planlegges nedlagt. Gang- og sykkelvegen reguleres med en bredde på 3,5 meter, hvorav 3 meter skal asfalteres.

Hovedutfordringene i planen er vanskelige grunnforhold (kvikkleire) og tap av landbruksjord. Begge utfordringene er vurdert og nødvendige avbøtende tiltak er tatt inn i planen.

 

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

Geoteknisk rapport

Hydrologisk rapport

ROS-analyse

Arkeologisk rapport

Trafikksikkerhetsrevisjon

Forprosjekt konstruksjoner

Notat sak 103-16, svar på spørsmål om mulighetene for å bruke mindre dyrket mark

 

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 17/44366

Sist oppdatert: 09.07.2019

Gå til toppen

arrow_upward