Gnr/bnr 400/86 m.fl., Trondheim Katedralskole, detaljregulering, r20200030

Frist for innspill: 22.08.2021

Gnr/bnr 400/86 m.fl., Trondheim Katedralskole, detaljregulering, r20200030

Overnevnte plan er 22.06.2021 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt/sammendrag

Hensikten med planen er å tilrettelegge for oppgradering og utvidelse av Trondheim katedralskole. Bakgrunnen for dette er et økende elevtall og utilfredsstillende fasiliteter i dagens skole.

Planforslaget viderefører i hovedsak dagens bruk innenfor planområdet. De viktigste formålene er undervisning og kontor. Planforslaget viderefører også vernehensyn som er nedfelt i gjeldende plan.

Planforslaget åpner for nybygg inne i skolegården i større utstrekning enn i gjeldende plan. I tillegg er det planlagt bebyggelse langs Bispegata. Bygningsmasse under bakken for idrettshall videreføres med noe endret plassering og størrelse fra gjeldende plan.

Saksdokumenter

Vedlegg

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 20/150

Sist oppdatert: 07.07.2021

Gå til toppen

arrow_upward