Kvenildsskogen 10 og 12, detaljregulering, r20200007

Frist for innspill: 10.01.2022

Kvenildsskogen 10 og 12, detaljregulering, r20200007

Overnevnte plan er 17.11.2021 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Byplansjefen.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å rydde i forholdet mellom gjeldende reguleringsplan (r20090041 Detaljregulering for Sandmovegen 24, 26, 26 B, 28, 32, 34, 36 og 38, vedtatt 06.12.2012) og utførte tiltak, som er to etablerte industribygg med tilhørende infrastruktur. 

Sammendrag

Bakgrunnen for dette planforslaget er to byggesaker. Kommunen har tidligere innvilget dispensasjonssøknader og gitt rammetillatelse (30.11.2018) for bygging av to næringsbygg. Disse vedtakene ble påklaget av naboer i Sandmovegen og Løvaasvegen. I løpet av klagebehandlings-prosessen ble byggene ferdig oppført. Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) opphevet 04.07.2019 kommunens vedtak om å ikke ta klagene til følge, og avslo søknadene om dispensasjon. Samlet sett var Statsforvalteren av den oppfatning at det var tjenlig å regulere eiendommen slik tiltaket framstår, men etter deres vurdering talte de mange avvikene fra planen og reaksjoner fra naboene for at utbyggingen bør vurderes gjennom en planprosess. Dette har utløst behovet for å utarbeide ny reguleringsplan.

Kommunen mottok ny søknad om rammetillatelse og midlertidig dispensasjon i august 2019. I september ble rammesøknaden godkjent og midlertidig dispensasjon ble gitt fram til 01.09.2022.
Vilkår for dispensasjon er at det utarbeides ny reguleringsplan for eiendommene. Den nye planen vil dermed erstatte deler av gjeldende reguleringsplan for området

 

Saksdokumenter

Vedlegg

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 20/18977

Sist oppdatert: 19.11.2021

Gå til toppen

arrow_upward