Lade allé 84, detaljregulering, r20210015

Frist for innspill: 22.11.2021

Lade allé 84, detaljregulering, r20210015

Overnevnte plan er 05.10.2021 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten er å legge til rette for ca. 170 nye boliger med variert sammensetning av leilighetsstørrelser, i tre til seks etasjer. Eksisterende bebyggelse på eiendommen rives. Planforslaget skal legge til rette for et attraktivt boligområde og bidra til en god utvikling i en etablert bydel, med et godt bo‐ og bymiljø og attraktive møteplasser.

Sammendrag

Hensikten er å legge til rette for ca. 170 nye boliger med variert sammensetning av leilighetsstørrelser, i tre til seks etasjer. Eksisterende bebyggelse på eiendommen rives. Planforslaget skal legge til rette for et attraktivt boligområde og bidra til en god utvikling i en etablert bydel, med et godt bo‐ og bymiljø og attraktive møteplasser.

Saksdokumenter

Vedlegg

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 20/218

Sist oppdatert: 08.10.2021