Lund østre, trinn 2, gnr/bnr 177/815, 821, 822 m.fl., detaljregulering, r20210029

Frist for innspill: 10.01.2022

Lund østre, trinn 2, gnr/bnr 177/815, 821, 822 m.fl., detaljregulering, r20210029

Overnevnte plan er 10.11.2021 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Byplansjefen.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt/sammendrag

Hensikten med planen er å øke antall totalt tillatte boenheter fra 465 til 540 innenfor gjeldende reguleringsplan for Lund østre trinn 2 (r20130031). I dag er flere delfelt ubebygd mens maks grensen for antall boenheter på 465 er nådd. Økningen på 75 boenheter foreslås lagt til de ubebygde delfeltene; B05, B11-B12. Felt B10 omreguleres til grønnstruktur og bakkeparkering. Delfeltene har egne bestemmelser i gjeldende reguleringsplan for byggegrenser, BRA og gesimshøyder med mer som i vesentlig grad videreføres. 

 

Saksdokumenter

Vedlegg

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 20/40048

Sist oppdatert: 19.11.2021

Gå til toppen

arrow_upward