Røsslyngvegen 1 og 3, detaljregulering, r20180049

Frist for innspill: 06.08.2021

Røsslyngvegen 1 og 3, detaljregulering, r20180049

Overnevnte plan er 08.06.2021 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt/sammendrag

Formålet med planen er å tilrettelegge for en fortetting av boligeiendommene i Røsslyngvegen 1 og 3. Eksisterende to eneboliger erstattes av to leilighetsbygg i tre etasjer med maksimalt 32 boenheter. Parkering og boder plasseres under bakken. Det foreslås flatt tak og en takterrasse på deler av takflaten på det østlige bygget, HUS B.

Uterommet ligger samlet mot sør, åpent mot Skogvegen og med en åpning mellom bygningene som strekker seg ut til Røsslyngvegen.

Planforslaget regulerer 3,0 meter bredt fortau i Røsslyngvegen og 2,5 meter i Skogvegen. Det følger ikke rekkefølgekrav til fortau i Skogvegen, men arealet er avsatt for mulig fremtidig behov.

Innkjøring til parkeringskjeller er fra sidevegen, Barlindvegen. Barlindvegen er en privat veg. Det er i dag fire langsgående parkeringsplasser langs planområdet i Barlindvegen. Disse benyttes som gjesteparkering for sameiet i Barlindvegen. Planforslaget opprettholder tre av disse parkeringsplassene.

Saksdokumenter

Vedlegg

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden.

Saksreferanse: 20/102

Sist oppdatert: 01.07.2021