Tiller-ringen 179, del av gnr/bnr 324/1 og 323/3,detaljregulering, r20190023

Frist for innspill: 03.01.2022

Tiller-ringen 179, del av gnr/bnr 324/1 og 323/3,detaljregulering, r20190023

Overnevnte plan er 09.11.2021 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt/Sammendrag

Hensikten med planforslaget er derfor å legge til rette for behandling av farlig avfall, snødeponi og utvide deponiets volum fra 235 000 til i underkant av 450 000 m3. Lengden på driftsperioden vil øke, og planforslaget legger opp til en utvidelse av tidsrammen for området fra 2025 til 2040.

Rimol Miljøpark driver et tidsavgrenset inert deponi for avfall med lett forurensede masser som ikke eller i ubetydelig grad forurenser omgivelsene, mottak, mellomlagring og behandling av forurenset masse, samt ordinært deponi for forurensede filterkaker fra vaskingen av de forurensede massene. Hensikten med planen er å legge til rette for utvidelse av området, både i areal og volum, samt utvide driftsperioden, i forhold til gjeldende regulering (15 år). Planforslaget skal også legge til rette for mottak og behandling av farlig avfall, samt rene masser og snødeponi. Etter endt deponering skal området tilbakeføres til landbruks-, natur- og friluftsformål. Området reguleres som LNF-formål med bestemmelsesområde «område for midlertidig deponi».

Saksdokumenter

Vedlegg

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 20/86

Sist oppdatert: 12.11.2021