Haakon VII's gate 25 og gnr/bnr 5/39 m.fl., detaljregulering r20200011

Frist for innspill: 27.06.2022

Haakon VII's gate 25 og gnr/bnr 5/39 m.fl., detaljregulering r20200011

Overnevnte plan er 10.05.2022 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for en høy andel boliger i kombinasjon med kontor, forretning, kultur, idrett og annen tjenesteyting. Planen regulerer forbindelser av områdene nord- og sør for jernbanetraseen, og tilknytninger til sammenhengende gang- og sykkelvegsystemer.

Sammendrag

Det planlegges for ny og tett kvartalsstruktur med til sammen seks kvartaler/ felt som alle følger overordnet gatestruktur, med fasadeliv parallelt med gatene.

Planforslaget legger til rette for forretning, kontor og tjenesteyting i alle etasjer på bakkeplan mot gater og byrom. Videre åpner planen for at felt BKB1 til BKB4 kan utbygges med kontor og/eller tjenesteyting også utover plan 1, samt etablering av hotell i felt BKB4

Bebyggelsen er foreslått med varierte høyder, fra 4 til 7 etasjer. Det foreslås et høyhus på 14 etasjer. Summen av tillatt maks BRA for alle delfeltene i planen er 76.900 m² BRA over bakkeplan. Det planlegges for 425 til 700 boliger innenfor planområdet.

Kommunedirektøren er ikke enig med forslagsstiller på alle punkter da planforslaget ikke imøtekommer kommunes krav til uterom, leilighetsutforming knyttet til støykilde, samt bryter med høydebegrensningene i gjeldende kommunedelplan.

Saksdokumenter

Vedlegg

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 20/167

Sist oppdatert: 17.02.2023