Kvenild, gnr/bnr 313/3, detaljregulering, r20190040

Frist for innspill: 01.10.2022

Kvenild, gnr/bnr 313/3, detaljregulering, r20190040

Overnevnte plan er 16.08.2022 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for industri- og lagervirksomhet, i likhet med det som er etablert på de tilgrensende nabotomtene i vest.

Sammendrag

Planforslaget for Kvenild vil åpne for en fortsettelse av den store utbygginga for arealkrevende næringsvirksomheter på Torgårdsletta. En vesentlig utfordring i planen er de krevende grunnforholdene. Grunnundersøkelsene viser at området først kan bli bebyggbart etter fylling av en del av en ravinedal og planering av terreng. Dermed er også hensynet til ravinedalen et viktig tema i saken.

Det foreligger ingen konkrete utbyggingsplaner. Illustrasjonene viser en mulig utforming av volum og høyder ved en maksimal utbygging, innenfor de rammene denne reguleringsplanen tillater.

Saksdokumenter

Vedlegg

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 20/133

Sist oppdatert: 17.02.2023