Leinstrand idrettspark, detaljregulering, r20210051

Frist for innspill: 01.10.2022

Leinstrand idrettspark, detaljregulering, r20210051

Overnevnte plan er 09.08.2022 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Byplansjefen.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for bygging av en ishall innenfor området til Leinstrand idrettspark på Klett. Planen skal i tillegg ivareta de eksisterende funksjonene og aktivitetene på området, samt sørge for gode løsninger for trafikkavviklingen på området, herunder adkomst for både myke og harde trafikanter, parkering, hente- og bringesone, og renovasjon.

Sammendrag

Den endelig fastsatte høyden av ishallen er avhengig av resultater fra geoteknisk prosjektering samt materialene som skal benyttes til reisverket og bærekonstruksjonen. Høydeutslaget mellom limtre (gir lavere høyde, men dyrere) og stål (gir høyere konstruksjon, men billigere) er ulike, og ettersom materialene ikke er valgt er maks høyde fastsett basert materialet som gir høyest byggehøyde.

Det er flere faktorer som avgjør hvilken utforming som er tenkt for ishallen. Alternativene er:

  • A1 - Ishall med garderobe mot sør med eksisterende klubbhus
  • A2 - Ishall med garderobe mot sør uten eksisterende klubbhus
  • B1 - Ishall med garderobe mot vest med eksisterende klubbhus
  • B2 - Ishall med garderobe mot vest uten eksisterende klubbhus

Hovedforskjellen mellom alternativene er om eksisterende klubbhus skal inkorporeres i det nye bygningsvolumet, og hvor garderobeanlegget skal plasseres. Dette påvirker plassering av område for egenorganisert aktivitet, samt størrelsen.

Vesentlige utfordringer i planarbeidet har vært geoteknikk, å hensynta Leinstrand samfunnshus med antikvarisk verdi C, samt å sikre erstatningsareal for barn og unge. Den nye ishallen skal gjennom utforming, materialbruk og farge hensynta samfunnshuset, og fasaden skal videreføre den vertikale linjeføringen som samfunnshuset har i dag. Det skal i tillegg etableres minimum 400 m2 anlegg for egenorganisert aktivitet. Dette skal etableres innenfor byggegrensene og være sammenhengende.

Saksdokumenter

Vedlegg

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 21/20397

Sist oppdatert: 17.02.2023