Olav Duuns veg 10 og 12, detaljregulering, r20210020

Frist for innspill: 05.09.2022

Olav Duuns veg 10 og 12, detaljregulering, r20210020

Overnevnte plan er 04.07.2022 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Byplansjefen.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt/sammendrag

Hensikten med planen er å fortette med tre kjedede eneboliger mellom to eksisterende boliger og å regulere bort en veg som er avsatt i gjeldende plan. Uthus og garasjer tilknyttet eksisterende bolighus rives/flyttes for å gi plass til felles uterom og snarveg gjennom området. Avkjørselen fra Olav Duuns veg utbedres, det settes av felles areal for renovasjon og vegen opp til boligene utvides. Det reguleres også adkomst og renovasjon til Olav Aukrusts veg 16, for å avklare eiendomsforhold, grenser mellom veg, renovasjon og boligtomter og behov for murer og terrenginngrep.

Hovedutfordringene i planarbeidet har vært stedstilpasning for å få til uterom med god kvalitet og gode solforhold og adkomstforholdene.

Saksdokumenter

Vedlegg

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 20/73978

Sist oppdatert: 17.02.2023