Stokkåsen, gnr/bnr 39/6, detaljregulering, r20210028

Frist for innspill: 29.08.2022

Stokkåsen, gnr/bnr 39/6, detaljregulering, r20210028

Overnevnte plan er 24.06.2022 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Byplansjefen.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt/sammendrag

Hensikten med detaljreguleringsplanen er å tilrettelegge for bygging av inntil fem boenheter på eiendommen gnr/bnr: 39/6, med tilhørende uteoppholdsareal og trafikkanlegg.

Ny bebyggelse er foreslått som et boligkompleks bestående av fem rekkehus i to etasjer. Felles uterom på terreng er plassert ved inngangen til boligene. Utearealet er valgt med tanke på terreng og tilgang til sol.

 

Vesentlige utfordringer i planarbeidet har vært:

-Ivareta kjøreadkomst for naboer.

-Hindre forurensning til Vikarauntjønna.

-Oppfylling av uteromskravene i bratt terreng.

 

Saksdokumenter

Vedlegg

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 21/2059

Sist oppdatert: 17.02.2023