Yrkesskolevegen 18, detaljregulering, r20200037

Frist for innspill: 25.04.2022

Yrkesskolevegen 18, detaljregulering, r20200037

Overnevnte plan er 01.03.2022 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for ny kirke, helse- og velferdssenter, barnehage og boliger. Det planlegges også for en ny gangbro på tvers av Stokkbekkdalen, som vil kunne styrke forbindelsen mellom Brundalen og Charlottenlund.

Sammendrag

Planforslaget åpner for bygging av ny kirke ved innkjøringen fra Yrkesskolevegen. Det er satt av plass til et kirketårn på inntil 25 meter. Kirketårnet kan også integreres i kirken. Sør for vegen og kirken vil det kunne etableres rekkehus og blokkbebyggelse.

Det tillates inntil 9200 m² BRA, noe som gir 131 boliger i planen med en gjennomsnittsstørrelse på 70m². Det vil si en tetthet på 11,9 boliger per dekar.

I sørøst planlegges det for barnehage og i nordøst et helse- og velferdssenter. Mellom helse- og velferdssenteret og barnehagen er det lagt opp til offentlig snumulighet med seks hente- og bringeplasser og torg. Gjennom området fra torget planlegges det gang- og sykkelveg frem til en ny bru over Stokkbekkdalen som krysser over til Konglevegen på Charlottenlund.

Boligbebyggelsen er mellom to og fire etasjer, og trappes ned mot kirken og kirkehagen. Helse- og velferdssenteret er fire etasjer, og trappes ned til tre etasjer mot Stokkbekkdalen i øst. Barnehagen er planlagt i to etasjer. Kirken er planlagt med en maks gesimshøyde på 12 meter over terreng, og et kirketårn på maks 25 meter over terreng.

Hovedutfordringer har vært å lage en robust plan som legger til rette for flere utbyggingsetapper over flere år. I planleggingen er det sett på geoteknikk mot Stokkanbekken og påvirkning av naturtypen og naturmangfoldet i Stokkbekkdalen. Spesielt en ny bru over dalen vil gi store inngrep i vegetasjonen og bekken i byggefasen.

Saksdokumenter

Vedlegg

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 20/54012

Sist oppdatert: 17.02.2023