Arne Bergsgårds vei og Edgar B. Schieldrops veg, gnr/bnr 81/56, 57 og 59 med flere, detaljregulering, r20200040

Frist for innspill: 07.02.2022

Arne Bergsgårds vei og Edgar B. Schieldrops veg, gnr/bnr 81/56, 57 og 59 med flere, detaljregulering, r20200040

Overnevnte plan er 14.12.2021 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for boliger med tilhørende parkeringskjeller, dagligvarebutikk og barnehage. Planen legger til rette for utbygging av ca. 560 boenheter.

Sammendrag

Eksisterende teglsteinsblokker skal bevares, mens resten av bebyggelsen skal rives.

Bebyggelsesstruktur består av 16 punkthus og et rekkehusområde med ca. 20 rekkehus, et leilighetsbygg i forlengelsen av to eksisterende teglbygg som skal ivaretas, en barnehage og en butikk. Boligbebyggelsen foreslås i to – seks etasjer, med en variasjon i bolig- og leilighetsstørrelser for å tilrettelegge for en variasjon av beboere. Maks byggehøyder er angitt på plankartet.

Det tilrettelegges for ny offentlig barnehage. Eksisterende dagligvareforretning innenfor planområdet flyttes nord for Edgar B. Schieldrops veg, i forbindelse med et planlagt nytt lokalt torg. Det reguleres ny sykkelveg med fortau ut til Steindalsvegen, kollektivholdeplasser og ny utforming av holdeplass på Vestlia som muliggjør leddbuss.

 

Hovedutfordringen i planarbeidet har vært å finne en god balanse mellom fortetting med høy utnyttelse, bokvalitet og hensyn til stedskarakter.

Saksdokumenter

Vedlegg

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 20/32286

Sist oppdatert: 17.12.2021