Dyrborg, gnr/bnr 421/272 og 422/228 m.fl., detaljregulering, r20160037

Frist for innspill: 28.02.2022

Dyrborg, gnr/bnr 421/272 og 422/228 m.fl., detaljregulering, r20160037

Overnevnte plan er 11.01.2022 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Planforslaget har som hensikt å tilrettelegge for variert boligbebyggelse i en bratt østvendt skråning.

Sammendrag

Nytt planinitiativ skyldes et ønske om å gi mulighet for et utbyggingskonsept med bedre tilpasning til stedet og terrenget, og samtidig øke utnyttelsen sammenliknet med gjeldende plan. Det planlegges for ny variert boligbebyggelse, med leilighetsbygg, rekkehus og eneboliger. Bebyggelsen foreslås utformet som 11 volum, ordnet langs et felles uterom/tun, med grønne rom og utsyn imellom. Rekkehus og eneboliger foreslås lagt mot øst, for å skjerme utearealer og øvrig bebyggelse for støy, samt at parkeringskjellers sidevegg i størst mulig grad tildekkes. Leilighetsbyggene er lagt mot vest, med noe trapping oppover i terrenget. Det foreslås en underdeling av volumene i mindre komponenter, ved hjelp av form og farge. Det stilles krav i bestemmelsene om at terrenget skal terrasseres. Byggenes høyder er tilpasset slik at de i minst mulig grad skal hindre for utsikt fra naboer i Sverdrups veg. Leilighetsbyggene i vest har høyde som varierer mellom 3 og 6 etasjer, mens rekkehusene mot vest er på 3-4 etasjer og takterrasse. Det er illustrert 53 nye boenheter i illustrasjonsmaterialet, hvorav 40 leiligheter, resten eneboliger og rekkehus. Det er satt en maksgrense på 60 boenheter i planen. Hovedutfordringene i planarbeidet har vært å finne en god balanse mellom fortetting i bratt terreng og hensyn til stedskarakter, virkninger for omgivelsene og trafikksikkerhet.

Saksdokumenter

Vedlegg

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 20/52

Sist oppdatert: 09.03.2022