Flatheimvegen 27 og Brøttemsvegen 494, detaljregulering, r20210003

Frist for innspill: 02.05.2022

Flatheimvegen 27 og Brøttemsvegen 494, detaljregulering, r20210003

Overnevnte plan er 08.03.2022 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for leilighetsbygg med tilhørende adkomst, uteareal og parkering. Det er planlagt 18-22 leiligheter fordelt på tre bygg i to etasjer. Parkering er lagt til sokkeletasjen under leilighetene.

Sammendrag

I planforslaget er omtrent 2,0 dekar avsatt til boligformål, med utnyttingsgrad på maksimum 45 % BYA, og 18-22 boliger. Adkomst er vist fra Flatheimvegen, og det foreslås et nytt, felles gangareal langs denne vegen. Mot Brøttemsvegen, dagens fv. 704, skal det bygges støyskjerm. Terrenget skrår ned mot Flatheimvegen.

Med ganske høy utnytting har det vært utfordrende å finne gode løsninger for utearealene og tilpasse ny bebyggelse til eksisterende. Støy fra fv. 704 har også vært et viktig tema.

Saksdokumenter

Vedlegg

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 20/36817

Sist oppdatert: 11.03.2022

Gå til toppen

arrow_upward