Forsøkslia 9, detaljregulering, r20210013

Frist for innspill: 07.02.2022

Forsøkslia 9, detaljregulering, r20210013

Overnevnte plan er 15.12.2021 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Byplansjefen.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for videreutvikling av eksisterende virksomhet i Industriparken. Planarbeidet tar sikte på utbedring av veg og trafikksikkerhet i området. I tillegg skal grøntdraget langs Leirelva styrkes

Sammendrag

Ny bebyggelse planlegges i to etasjer med sokkel, plasseres i forlengelse av eksisterende næringsbebyggelse og tar opp høydeforskjellen mellom øvre og nedre terrengnivå. Utvidelsen og fornyelsen av bygningsmassen utgjør BTA ca 2.250 m2 næringsarealer.

Saksdokumenter

Vedlegg

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 20/57012

Sist oppdatert: 17.12.2021