Hesthagen og del av Høgskoleparken, gnr/bnr 405/39, 405/177, 405/101 m.fl., detaljregulering, r20200032

Frist for innspill: 13.06.2022

Hesthagen og del av Høgskoleparken, gnr/bnr 405/39, 405/177, 405/101 m.fl., detaljregulering, r20200032

Overnevnte plan er 20.04.2022 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Åpen kontordag 5. mai

Det holdes åpen kontordag 5. mai klokken 12.00-18.00, på Bytorget i Erling Skakkes gate 14. Kommunen, forslagsstiller og plankonsulent vil da være tilgjengelige for spørsmål fra publikum.

Hensikt med planen

Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for bygninger med universitetsformål i et byintegrert campus, der det også skal tilrettelegges for en gangforbindelse i Høgskoleparken, samtidig som kulturmiljøer i området skal ivaretas.

Sammendrag

Det er i planforslaget lagt opp til et samlet areal på 28 800 kvadratmeter over bakken. Byggene er planlagt i opptil 5 og 6 etasjer. Det planlegges også en gangbruforbindelse gjennom Høgskoleparken.

Planområdet rundt Hesthagen planlegges som et innovasjonssenter, med en faglig klynge som omfatter økonomi, innovasjon, naturvitenskap og materialteknologi samt samarbeidspartnere som Innovasjonssenter, samfunnsfag og Ruralis. Plasseringen henger sammen med eksisterende arealer for naturvitenskap på platået, og økonomi som er plassert i Adolf Øien-bygningen på Hesthagen.

Hovedutfordringene har vært høy utnyttelse som føre til at bygningene innfører en ny skal i området. I tillegg vil Høyskoleparkens belteform fra nord til sør langs Gløshaugen bli svekket.

Illustrasjonsprosjektet er bare én måte å disponere det maksimale antallet kvadratmeter. Det vil være mange andre måter å komponere bygningsvolumene og utforme arkitekturen, og dette vil først bli fastsatt i byggesaken.

Saksdokumenter

Vedlegg

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 20/58298

Sist oppdatert: 20.06.2022