Karisvingen 2 og 4, detaljregulering,r20170025

Frist for innspill: 26.09.2022

Karisvingen 2 og 4, detaljregulering,r20170025

Overnevnte plan er 21.07.2022 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Byplansjefen.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Formålet med planen er fortetting av et boligområde med inntil 30 nye boenheter, fordelt over fire nye bygninger, og med felles parkeringskjeller. Fortetting skal være tilpasset til strøkskarakteren. En eksisterende enebolig skal rives og eneboligen i Karisvingen 2 skal få bevaringsstatus med tilhørende bestemmelser

Sammendrag

Hovedgesims mot gata skal være mellom 6 og 7,5 meter. Møneretning skal ligge langsetter gate. Gesims- og mønehøydene er fastsatt i henholdsvis plankart og bestemmelser. Mønehøydene tilsvarer to etasjer pluss loftsetasje sett fra gatenivå. Dette tilsvarer høyder for mange boliger i nærheten.

Hovedutfordringen i planarbeidet har vært å tilpasse ønsket fortetting til strøkskarakteren. Planen løser dette ved å velge bruk av saltak og en skala og utforming som har formlikhet med flerleilighetsbebyggelsen (tre- og firemannsboliger) som det finnes en del av like sør og vest for planområdet.

Nabohensyn med tanke på å redusere ulemper knyttet til skyggelegging og økt trafikkbelastning har vært andre sentrale utfordringer i planarbeidet. Disse er løst ved å redusere størrelse og antall bygninger og plassere det sentrale uteoppholdsarealet inn mot nabohagene.

Saksdokumenter

Vedlegg

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 20/64

Sist oppdatert: 23.08.2022