Munkvollvegen 67, detaljregulering, r20210026

Frist for innspill: 26.09.2022

Munkvollvegen 67, detaljregulering, r20210026

Overnevnte plan er 09.08.2022 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for bygging av opptil ni boliger samt tilhørende anlegg og infrastruktur.

Sammendrag

Ny bebyggelse foreslås i tre volum. Det største volumet legges langs Munkvollvegen og utformes som rekkehus, mens to vertikaldelte tomannsboliger plasseres i nord og sør lenger inne på eiendommen. Sammen danner dette et tun med felles uteoppholdsareal. Adkomst for boligene langs Munkvollvegen skjer direkte fra fortau, via private forhager.

All boligbebyggelse foreslås med maksimalt tre etasjer og skal utføres med saltak med ulik vinkel på hver side av mønet. Under rekkehusene plasseres parkeringskjeller/sokkel (f_P) med bil- og sykkelparkering og bodareal.

Munkvollvegen foreslås innenfor planområdet utvidet til 5 meter og opparbeidet med et 2,5 meter bredt fortau langs vestsiden av veien.

Ved behandling i Bygningsrådet ble det vedtatt at før sluttbehandling må høyden på tomannsboligen i sør vurderes redusert for å ivareta hensyn til nabo.

Saksdokumenter

Vedlegg

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 20/72613

Sist oppdatert: 15.08.2022

Gå til toppen

arrow_upward