Olav Tryggvasons gate 21 og 23 og Thomas Angells gate 12B, 14 og 16, detaljregulering, r20160012

Frist for innspill: 28.02.2022

Olav Tryggvasons gate 21 og 23 og Thomas Angells gate 12B, 14 og 16, detaljregulering, r20160012

Overnevnte plan er 11.01.2022 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for opprusting av eksisterende lokaler i kvartalet som avgrenses av Olav Tryggvasons gate, Søndre gate, Thomas Angells gate og Nordre gate, kalt ”Midtbykvartalet”, og ny bebyggelse i gårdsrom med nye forretnings- og kontorlokaler.

Sammendrag

Ny bebyggelse skal tilpasses den eksisterende, bevaringsregulerte bebyggelsen i Olav Tryggvassons gate, Thomas Angells gate og Søndre gate i høyder og materialvalg. Olav Tryggvasons gate 21 skal rekonstrueres.

Planforslaget er redusert i omfang og omfatter kun halve planområdet som var lagt fram til første gangs behandling i 2018. Høydene på ny bebyggelse innenfor planområdet er redusert med cirka én etasje, fra sju til seks etasjer, etter innsigelse fra Riksantikvaren under den forrige høringen i 2018. I tillegg er boligformål byttet ut med næringsformål for å få et tilfredsstillende brannkonsept i det nye planforslaget. Forslagsstiller ønsker en fortetting som omfatter et økt bruksareal på 2 650 m² innenfor planområdet. Det er 650 m² mer enn det gjeldende plan legger til rette for.

Utfordringene i nytt planforslag for Midtbykvartalet er fortsatt ønsket om økt fortetting og vern av eksisterende antikvarisk bebyggelse.

Saksdokumenter

Vedlegg

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 20/46

Sist oppdatert: 09.03.2022