Østmarkneset, gnr/bnr 413/110 og 173 m.fl., kaianlegg og friområde, detaljregulering, r20200019

Frist for innspill: 01.10.2022

Østmarkneset, gnr/bnr 413/110 og 173 m.fl., kaianlegg og friområde, detaljregulering, r20200019

Overnevnte plan er 16.08.2022 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er at Ladekaia skal bli et godt opparbeidet friområde med tettere tilknytning til sjøen. Planen legger til rette for opparbeiding av molo med kaianlegg for rutebåt, tiltak for å bedre universell tilgjengelighet til kaiområdet og et nytt bygg for vare- og avfallshåndtering tilknyttet kafédriften på Ladekaia. Landarealet skal fortsatt være friområde.

Sammendrag

Fordi området er værutsatt, er det behov for en skjermende molo dersom et sommerbåttilbud, som for eksempel Munkholmbåten, skal legge til kai her. Det er ikke avklart hvilken type molo som skal etableres, men det er sett på ulike alternativer: steinmolo, pålemolo, flytemolo eller kombinasjon av steinmolo og flytemolo. Planforslaget muliggjør alle alternativene. Planen sikrer at en steinmolo skal ha en maks høyde på kote + 3.0, slik at den møter eksisterende kaikant på land, og at toppbredden ikke overstiger 3,5 meter toppbredde for steinmolo eller spuntmolo. Toppbredde for flytemolo kan overstige dette. Som skjerming mot vær og vind kan det på molo oppføres levegger/sprutvegger med maks høyde på 1,5 meter.

Det tillates etablert et heishus mellom bebyggelsen på kaien og til platået over, slik at blant annet bevegelseshemmede får lettere tilgang til området. I tillegg tillates det etablert et vare- og avfallsbygg som letter drift av serveringsstedet og reduserer trafikk ned på selve kaiområdet. Planen tilrettelegger for en mulig utvidelse i bakkant av dagens kafébebyggelse, og gjennomføring av tiltak for å bedre attraktiviteten og bruken av området, som etablering av mulig utsiktspunkt.

Ved politisk behandling ble det fattet vedtak om at det skal vurderes å tillate gjestehavn og vurderes endring for å bedre sikre og skille badende og båttrafikk. Se for øvrig saksprotokoll.

Saksdokumenter

Vedlegg

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 20/170

Sist oppdatert: 18.08.2022

Gå til toppen

arrow_upward