Bromstadvegen, strekningen Kong Øysteins veg - Tungasletta, og del av Bromstadekra, detaljregulering, r20210022

Frist for innspill: 12.05.2023

Bromstadvegen, strekningen Kong Øysteins veg - Tungasletta, og del av Bromstadekra, detaljregulering, r20210022

Overnevnte plan er 28.02.2022 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for et sammenhengende hovednett for sykkel, som gir god framkommelighet for syklister og gående, og som oppleves trygt og trafikksikkert for alle.

Sammendrag

Bromstadruta er ca. 3 kilometer lang og går fra Persaunet til Sildråpevegen. Ruta starter i krysset Persaunvegen og Fernanda Nissens veg, går videre langs deler av Kong Øysteins veg, Bromstadekra, Bromstadvegen, Tungasletta, Ingvald Ystgaards veg og slutter i Granåsvegen i krysset med Sildråpevegen. Planforslaget omfatter delstrekning 2 av Bromstadruta, med en lengde på ca. 900 meter.

Sykkelvegen legges på sørsiden av vegen i Bromstadvegen. Bredden på sykkelveg er 3 meter, og fortau 2.5 meter inkludert skulder på 0,5 meter som er nødvendig for en hovedsykkelrute med høy vinterdriftsstandard. Mellom sykkelvegen og kjørebane for bil er det en trafikkdeler med varierende bredde. Av estetiske og miljømessige årsaker er det tenkt trær i trafikkdeleren der bredden er minimum 2,0 m.

En utvidelse av dagens løsninger med fortau eller gang- og sykkelveg til sykkelveg med fortau med grøntdeler vil berøre eksisterende eiendommer. Omfanget er avhengig av valg av løsning, og da er det spesielt bredden på trafikkdeler/grøntdeler som vil være en avveining mot grunnerverv.

En viktig utfordring er å ivareta trafikksikkerheten langs ny trasé. Spesielt gjelder dette i kryss hvor det kan være vanskelig å styre syklister og fotgjengere riktig. Det er viktig med helhetlige løsninger langs strekningen slik at man unngår systemskifter som kan forvirre brukere. Det er noen private avkjørsler fra Bromstadvegen der både utkjøring og frisikt må ivaretas.

Saksdokumenter

Vedlegg

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 21/19694

Sist oppdatert: 26.04.2023