Bukkvollan 1 og Gamle Oslovei 37, detaljregulering, r20220005

Frist for innspill: 07.08.2023

Bukkvollan 1 og Gamle Oslovei 37, detaljregulering, r20220005

Overnevnte plan er 01.06.2023 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Byplansjefen.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for bygging av opptil 12 rekkehus med tilhørende infrastruktur.

Sammendrag

Ny bebyggelse foreslås som 12 rekkehus, fordelt på tre rekker.  Det planlegges i tillegg for en boenhet i eksisterende våningshus, og en boenhet i eksisterende anneks, totalt 14 boenheter. Rekkehusene knyttes sammen med en intern gangvei som er kjørbar frem til eksisterende eiendommer. Det legges opp til felles uteoppholdsareal på to nivåer grunnet interne høydeforskjeller på tomten. Planforslaget forutsetter at eksisterende bolig i Bukkvollan 1 rives, mens verneverdig gårdstun i Gamle Oslovei 37 bevares og sikres med hensynssone bevaring kulturmiljø i planens bestemmelser. Planen åpner for etablering av parkeringskjeller, og sikrer utbedring av fortau langs deler av Bukkvollan, Havstadvegen og Gamle Oslovei.  

Rekkehusene mot nord og vest har 2 etasjer, i tillegg kommer loftsetasje. Rekkehusene mot øst har i tillegg en sokkeletasje. Planen har flere kvaliteter og kan bli et tilskudd til den bynære fortettingen da området har god tilgjengelighet til sykkelnett og kollektivtrafikk, og nærhet til viktige målpunkter som dagligvarebutikk, skole, barnehage og aktivitets- og rekreasjonstilbud. Byplansjefen mener av den grunn det er riktig å tilrettelegge for flere boliger her. 

Samtidig er planområdet stedvis bratt med store interne høydeforskjeller og foreslått tetthet gir noen negative virkninger for naboer og utfordringer knyttet til uterom og tilgjengelighet. Planforslaget tilfredsstiller krav til tetthet i KPA på minimum 3 boliger per dekar, men byplansjefen mener at det til sluttbehandling bør vurderes om tettheten skal være noe lavere. Dette for å bedre tilpasse seg det eksisterende småhusområdet som planområdet er en del av. 

NB: Det har ligget feil plankart ute på denne nettsiden, der det manglet noen kotehøyder på felt BK1. Feilen i plankartet viste at hele bebyggelsen i BK1 kunne ha kotehøyde 180.3, mens det riktige er at denne høyden trappes ned mot nord og sør.

Riktig plankart er lagt ut 30.6.2023 kl. 10:30.

Saksdokumenter

Vedlegg

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 21/12387

Sist oppdatert: 01.08.2023