Byåsveien 158, detaljregulering, r20200004

Frist for innspill: 05.06.2023

Byåsveien 158, detaljregulering, r20200004

Overnevnte plan er 18.04.2023 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse, forretning og tjenesteyting i Havstad lokale sentrum. Det planlegges  ca. 73 boliger. I tillegg kommer forretning, tjenesteyting og næring i første og delvis andre etasje. Bebyggelsen foreslås plassert ut mot Byåsveien i vest og mot Karolinerveien i nord. Bebyggelsen er fra 7 til 5 etasjer.

Sammendrag

Bebyggelsen deles opp av et lite torg tilknyttet metrobussholdeplassen. Innkjørsel til parkering skjer på sørsiden av planområdet ca en etasje over nivået på torget. Det legges opp til parkering i kjeller og i sokkeletasje. Det foreslås lavere parkeringsdekning for bolig og næring enn kravet i gjeldende KPA.   

Fra torget går det trapp opp til uterommet i bakkant. Det åpnes også for at det etableres uteservering bak bebyggelsen på etasjen over torget. Uterom for boligene ligger mot vest, med gode solforhold. Bebyggelsen skjermer uterommet for støy fra Byåsveien

Planforslaget gir fortetting langs metrobussholdeplasser og hovedsykkelrute i Byåsveien, i tråd med byutviklingsstrategien og vedtatte mål for reduksjon av personbiltrafikk. Det legges opp til et lite torg og innganger til forretning rett ved holdeplass som gjør det mer attraktivt å handle på vei til/fra bussen. Det sikres utadrettede og aktive fasader mot Byåsveien, som vil bidra til et attraktivt gatemiljø. 

Samtidig reduserer planforslaget tilgjengelighet til metrobussen for beboere i vest, siden torget og uterommet er adskilt med trapp. For å komme seg trinnfritt til metrobuss fra sørvest må man gå rundt bebyggelsen. Dette skyldes at parkeringssokkelen vil ligger omtrent 1,5 meter over terreng i vest og 3 meter over terreng mot torget.

Saksdokumenter

Vedlegg

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 20/193

Sist oppdatert: 09.02.2024

Gå til toppen

arrow_upward