Fernanda Nissens veg og del av Kong Øysteins veg, detaljregulering, r20210021

Frist for innspill: 03.04.2023

Fernanda Nissens veg og del av Kong Øysteins veg, detaljregulering, r20210021

Overnevnte plan er 14.02.2023 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for et sammenhengende hovednett for sykkel som gir god framkommelighet for syklister og gående, og som oppleves trygt og trafikksikkert for alle.

Sammendrag

For Bromstadrutas delstrekning Fernanda Nissens veg og del av Kong Øysteins veg, som dette planforslaget omfatter, starter ruta vest i krysset med Persaunvegen. Videre fortsetter ruta til Kong Øysteins veg med tverrforbindelse til Bromstadvegen via Bromstadekra og deler av Kong Øysteins veg. Området er avgrenset som vist i figur og har en lenge på ca. 600 meter.

Tiltaket innebærer en forbedring av dagens løsning for gående og syklende, som har flere systemskifter og kryss med dårlig utforming. Etablering av en gjennomgående sykkeltrasé som i større grad skiller de gående og syklende fysisk, vil øke trafikksikkerheten for de myke trafikantene. Strekningen er en del av Bromstadruta, som er skoleveg og som har et viktig målpunkt i Leangen idrettspark langs strekningen.

Sykkelveg med fortau vil i prinsippet planlegges etter et tverrsnitt langs kjørebanen med rabatt på minimum 1,5 meter, sykkelveg på 3 meter og fortau 2,5 meter inkludert skulder. Behovet for erverv av eiendom langs strekningen avhenger av valg av løsning, og da spesielt rabatt/trafikkdeler. Prosjektet har mål om så bred rabatt som mulig siden rabatten er viktig for trafikksikkerheten, men den er også viktig for å gi rom for grønt, gatelys, skilt, sykkelparkering, snøopplag og bussholdeplasser.

Saksdokumenter

Vedlegg

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 21/2667

Sist oppdatert: 16.02.2023

Gå til toppen

arrow_upward