Gangveg mellom Gildheimsvegen og Brøsetvegen, detaljregulering, r20210058

Frist for innspill: 05.06.2023

Gangveg mellom Gildheimsvegen og Brøsetvegen, detaljregulering, r20210058

Overnevnte plan er 18.04.2023 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Formålet med planarbeidet er å sikre en mer direkte gangforbindelse mellom området ved Gildheimsvegen/ Travbanevegen og Strindheim skole. Gangforbindelsen skal være trygg, og skjermet for støy og luftforurensning.

Sammendrag

Hovedutfordringen i planarbeidet er at gangvegen uansett valg av trasé må legges over privat grunn, i mangel av kommunal grunn langs strekningene.

For å redusere ulempene for berørte grunneiere og naboer mest mulig er begge alternativene foreslått med en maksimal bredde på 2,5 meter, inklusive skuldre eller kantstein. Dette er smalere enn vanlig standard for gangveg, men kan fortsatt driftes og har tilstrekkelig bredde, slik at flere kan gå ved siden av hverandre, eller at barnevogner eller lignende kan møtes. Det stilles i tillegg krav til belysning som gir trygghet, og som ikke er sjenerende/ blendende - hverken for brukerne av stien eller naboene.

Begge alternativene er vurdert som akseptable med tanke på trafikksikkerhet. Det er lav fart og lite biltrafikk på bilvegene som skolevegen krysser og går langs med. Gjennom kantstein eller gjerde skjermes gangvegen fra parkeringsareal.

Saksdokumenter

Vedlegg

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 21/32624

Sist oppdatert: 25.04.2023

Gå til toppen

arrow_upward