Gisle Johnsons gate 5, detaljregulering, r20210027

Frist for innspill: 13.03.2023

Gisle Johnsons gate 5, detaljregulering, r20210027

Overnevnte plan er 24.01.2023 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å rive eksisterende næringsbebyggelse for å legge til rette for et nytt leilighetsbygg.

Sammendrag

Det legges opp til leilighetsbygg i tre og fire etasjer med tilhørende adkomst- og uteoppholdsareal, offentlig gangveg samt kjøreveg med fortau. 

Det er åpnet for parkeringskjeller med parkeringsheis under bebyggelsen, men det er ikke sikret parkering utover HC-parkering. Det reguleres inn og sikres opparbeidet en offentlig snarveg fra Gisle Johnsons gate 5 og Lademoen kirkeallé. 

Bebyggelsen blir høyere enn eksisterende bebyggelse. Solforholdene til nabo i øst vil bli vesentlig redusert som følge av planforslaget.

Saksdokumenter

Vedlegg

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 20/72239

Sist oppdatert: 25.01.2023