Granåsvegen 1, 3 og 9, detaljregulering, r20210010

Frist for innspill: 13.03.2023

Granåsvegen 1, 3 og 9, detaljregulering, r20210010

Overnevnte plan er 24.01.2023 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Planen har til hensikt å tilrettelegging for bygging av blokker i fire – seks etasjer. Det er skissert 173 boenheter. Videre medfører planen en endring av gang- og sykkelanlegget langs Granåsvegen.

Sammendrag

Bebyggelsen er plassert slik at det dannes en åpen kvartalsstruktur rundt uterommet. Felles adkomstveg til området vil gå rundt bebyggelsen.

Det etableres ny veiføring med innkjøring fra Granåsvegen, på samme sted som i dag, og en ny utkjøring til Teglverket. Dette gjør at man unngår at tungtrafikk tilknyttet virksomhetene som deler atkomstveien må snu inne på området.  

En utfordring i planutarbeidelsen har vært å legge til rette for at deler av et næringsområde gjøres om til et boligområde, samtidig som omkringliggende næringsfunksjoner opprettholdes med tilhørende tungtrafikk. Bebyggelsens tilpasning til eksisterende bebyggelse i Teglverket og fremtidig utvikling på Brøset har også vært en viktig utfordring.

 

Saksdokumenter

Vedlegg

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 20/196

Sist oppdatert: 25.01.2023

Gå til toppen

arrow_upward