Haakon VII's gate 27 og 27B, detaljregulering, r20220016

Frist for innspill: 24.04.2023

Haakon VII's gate 27 og 27B, detaljregulering, r20220016

Overnevnte plan er 28.02.2022 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt 

Hensikten med denne planen er å regulere slik at de allerede etablerte forretningene fortsatt kan bli værende i Hangaren.

Sammendrag

Planforslaget bygger i hovedsak på gjeldende reguleringsplan, men endrer bestemmelsen for selve hangarbygningen fra forretning for plasskrevende varer til forretning også for annen detaljvarehandel. Dagligvarehandel tillates ikke.

Planforslaget tar også inn formålet tjenesteyting for det nordligste bygget mot rundkjøringen, arealet her reguleres da til forretning/kontor/tjenesteyting. Fordi det i forbindelse med prosjektering av Haakon VII’s gate 27 ble gitt dispensasjon for etablering av et treningssenter i bygget.

De mest vesentlige utfordringene i planen vil være handelsforholdet til Midtbyen, samt trafikale utfordringer.

Saksdokumenter

Vedlegg

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 21/28509

Sist oppdatert: 01.03.2023