Håkon Magnussons gate 9, detaljregulering, r20220011

Frist for innspill: 24.07.2023

Håkon Magnussons gate 9, detaljregulering, r20220011

Overnevnte plan er 16.05.2023 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med rekkehus og leiligheter, samt innkjøring til parkeringskjeller og et næringslokale på gateplan mot Håkon Magnussons gate. Bygningene avtrappes fra seks etasjer i nord ned til to etasjer i sør.

Sammendrag

Planområdet er om lag 3,7 daa, og det planlegges for 40 boliger og 400 m² til kontor/tjenesteyting. Ny bebyggelse er plassert for å skjerme eget felles uterom mot støy fra Håkon Magnussons gate. Plasseringen av bebyggelsen i terrenget gjør at man oppnår gode solforhold på uterommet i tillegg til at man drar nytte av utsikten mot øst, vest og sør. Støy fra Håkon Magnussons gate vurderes til å være en vesentlig utfordring i planen, da planområdet delvis ligger i gul og rød støysone. Videre er områdestabilitet en utfordring, og at det er plassert en større trafostasjon mot Håkon Magnussons gate. Avvik fra gjeldende KPA medfører at det blir mindre parkeringsplass til privatbilen og at det blir mindre uterom per boenhet. Planområdet er imidlertid innenfor sentrumsformål og ligger nært rekreasjonsområder som Ladeparken og Lade idrettsområde.

Saksdokumenter

Vedlegg

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 21/28844

Sist oppdatert: 26.05.2023

Gå til toppen

arrow_upward