Lerkendal øst, gnr/bnr 62/537, detaljregulering, r20220013

Frist for innspill: 24.07.2023

Lerkendal øst, gnr/bnr 62/537, detaljregulering, r20220013

Overnevnte plan er 16.05.2023 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med reguleringsarbeidet er å legge til rette for mer areal til drift- og lagringsarealer knyttet til Lerkendal stadion, samt kontor, næring og tjenesteyting. 

Sammendrag

Bebyggelsen har varierende høyde mellom tre og seks etasjer over bakken. Bebyggelsen i nord mot Lerchendal gård er tre etasjer, mot sør ved Odd Iversens veg er det åtte etasjer. På grunn av det skrånende terrenget er det tre underetasjer på deler av bebyggelsen.  Området er i dag regulert til offentlig friområde og vesentlige utfordringer har vært å finne et erstatningsareal for barn og unge, samt ivaretakelse av økosystemtjenester, stedstilpasning og hensynet til Lerchendal gård.  

Saksdokumenter

Vedlegg

Utsettelse av frist

Siden fristen for innspill er lagt til sommerferien så er det derfor mulighet til å få utsatt denne. 

Ta kontakt med oss ved behov for utsatt frist i sommer.

E-post:

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 21/2624

Sist oppdatert: 26.06.2023