Munkegata 35, Olav Tryggvasons gate 37, 39 og 41 og Nedre Enkeltskillingsveita 4, detaljregulering, r20220050

Frist for innspill: 03.04.2023

Munkegata 35, Olav Tryggvasons gate 37, 39 og 41 og Nedre Enkeltskillingsveita 4, detaljregulering, r20220050

Overnevnte plan er 14.02.2022 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å tilføre nye arealer og oppgradere eksisterende bygningsmasse for å oppnå attraktive, sammenhengende og fleksible næringslokaler.

Sammendrag

Den nye bebyggelsen skal få en form og et fasadeuttrykk som gir attraktive byrom og som passer inn i bygningsmiljøet i to av Midtbyens viktige hovedgater, Munkegata og Olav Tryggvasons gate. Antikvariske hensyn knyttet til den gamle bygården i Munkegata 35 med tilhørende gårdsrom er sikret med hensynssone bevaring. For tiltak under grunnen gjelder båndlegging etter lov om kulturminner.

Planforslaget legger til rette for inngrep i to bygninger, Bankbygget og Munkegata 35, som omfattes av fem adresser. Bankbygget er et sammenhengende bygg fra 1980-tallet, som omfattes av Olav Tryggvasons gate 37, 39, 41 og Nedre Enkeltskillingsveita 4. Innenfor Bankbygget legger en til rette for påbygg og takopplett. Munkegata 35 er en lav tregård fra 1840-tallet. I Munkegata 35 endres bakgårdsbebyggelsen ved at det legges til rette for tre nye etasjer oppe på eksisterende bebyggelse i to etasjer og et glassoverdekket klimatisert gårdsrom.

Hovedutfordringen i planen er de synlige virkningene av ny bebyggelse og da spesielt takformen mot Olav Tryggvasons gate og hensyn til omkringliggende antikvariske bebyggelse. Forslagsstiller foreslår skrått tak på Olav Tryggvasons gate 37 og 41, men ønsker at Olav Tryggvasons gate 39 skal ha inntrukket flatt tak. Kommunedirektøren mener at all bebyggelse mot Olav Tryggvassons gate, Olav Tryggvasons gate 37, 39 og 41, skal ha skrått tak.

Saksdokumenter

Vedlegg

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 22/12391

Sist oppdatert: 17.02.2023

Gå til toppen

arrow_upward