Sigurd Jorsalfars veg 37, gnr/bnr 59/4, 59/477, 59/478, m.fl., detaljregulering, r20210011

Frist for innspill: 28.08.2023

Sigurd Jorsalfars veg 37, gnr/bnr 59/4, 59/477, 59/478, m.fl., detaljregulering, r20210011

Overnevnte plan er 20.06.2023 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å tilrettelegge for etablering av en idrettshall, en fotballhall og utvidelse av Eberg skole, med skolegård, fra 300 elever til 700 elever. Det skal også tilrettelegges for egenorganisert aktivitet og opphold innen området, trafikksikre løsninger for gående, syklende og kollektivreisende, og sikring av grønnstrukturen i planområdet.

Sammendrag

Et viktig grep i planen er å fjerne kjørevegen som går mellom skolen og trafikkgården for å gjøre de sentrale delene av området bilfritt. Adkomst til idrettsanlegget og ny parkeringsplass blir fra ny avkjørsel fra Kong Øysteins veg i vest. Adkomst til skolen blir fra Sigurd Jorsalfars veg langs en ny internveg nord for skolen. En ny gang- og sykkelveg er lagt gjennom området for å gi bedre tilgjengelighet for gående og syklende. Idrettsarealet for den organiserte idretten samles vest for gangvegen, og skolearealet samles øst for gangvegen. Trafikkgården og friområdet i Bekkvolldalen bevares, med noen justeringer. Planen vil forsterke Eberg idrettspark som et område for aktivitet og idrett. Det vil bli noe reduksjon i areal for egenorganisert aktivitet, men bestemmelsene stiller krav om kvalitet på de gjenværende arealene. Nye aktivitetsområder kan også legge enda bedre til rette for bruk av alle aldersgrupper. Det vil også bli økt areal til skolegård som følge av at intern kjøreveg legges ned. Fjerning av

Saksdokumenter

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 2023/8388

Sist oppdatert: 06.02.2024

Gå til toppen

arrow_upward