Sigurd Slembes vei 14 og 16 og Øvre Bergsvingen 17, detaljregulering

Frist for innspill: 10.07.2023

Sigurd Slembes vei 14 og 16 og Øvre Bergsvingen 17, detaljregulering

Overnevnte plan er 16.05.2023 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Byplansjefen.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for fortetting ved å erstatte tre eksisterende eneboliger med ny boligbebyggelse for inntil 25 boenheter. Ny bebyggelse med tilhørende parkerings- og uteoppholdsareal skal ivareta stedets karakter, eksisterende hagebypreg og bygningsmiljø. Det er lagt opp til tilnærmet samme fotavtrykk som i eksisterende bebyggelse, men med bedre utnyttelse av tomten.

Sammendrag

Det foreslås tre hus som forholder seg til strøkets gatenett. Hus 1 og 3 ligger parallelt med Øvre Bergsvingen og Valentinlystvegen, mens hus 2 ligger parallelt med Sigurd Slembes veg. De tre bygningene har saltak for å gjenspeile stedets karakter. Husene er i en til to etasjer med knevegg og takopplett. En av hovedutfordringene i planarbeidet har vært tilpasning til strøkskarakteren. Gjennom fotavtrykk, bygningshøyder, sideforskyvning av fasadelinje og valg av saltak tilpasser planforslaget seg til stedets bygningsmiljø.

Saksdokumenter

Vedlegg

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 20/67582

Sist oppdatert: 22.05.2023

Gå til toppen

arrow_upward