Turstitrasé fra Øvre Leirfossen til Hyttfossen, detaljregulering, r20180054

Frist for innspill: 02.10.2023

Turstitrasé fra Øvre Leirfossen til Hyttfossen, detaljregulering, r20180054

Overnevnte plan er 08.08.2023 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge grunnlag for etablering av forlengelsen av «Nidelvstien», en om lag 20 km lang ny sammenhengende tursti med tilhørende parkeringsplasser og adkomster fra Øvre Leirfossen til Båthølen ved Hyttfossen.

Sammendrag

Dagens Nidelvsti har god standard på ca. 4 km mellom Valøya/Tempe og Nedre Leirfossen og brukes av mange til tur, trening og rekreasjon. En forlengelse av Nidelvstien videre sørover til Hyttfossen vil gi en sammenhengende lang tursti, der den nye traséen fra Øvre Leirfossen til Hyttfossen vil bli om lag 20 km lang.   Mellom Nedre og Øvre Leirfossen vil Mellomfossvegen vest for Nidelva kunne fungere som forbindelse mellom dagens og planlagt Nidelvsti. Dette er en veg som er lite trafikkert av motoriserte kjøretøy og som brukes mye til ferdsel i dag. Både Leirfossrunden og Pilegrimsleden går langs veien mellom Leirfossene.  

Planområdet strekker seg derfor fra Øvre Leirfossen i nord til Båthølen ved Hyttfossen i sør. Traséen går delvis vest for og delvis øst for Nidelva. Ved to delstrekninger foreslås det to alternativer for vurdering under offentlig ettersyn. En premiss i planleggingen av forlengelsen av Nidelvstien er at den ikke skal føre til vesentlige terrenginngrep. Nidelvkorridoren er et svært viktig landskaps- og naturområde. Behov for terrenginngrep og masseforflytning skal derfor begrenses. Traséen er i stor grad foreslått lagt der det allerede er sti eller tråkk, som følge av ferdsel til fots.  

Planen vil på noen steder komme i konflikt med landbruk og naturinteresser. Det er avsatt hensynssoner for naturmiljø, og stien skal utformes i samarbeid med naturforvaltninga i kommunen. Totalt vil ca tre dekar fulldyrka jord på to eiendommer, og 0,5 dekar innmarksbeite på en eiendom bli omdisponert. Der stien følger langs jordbruksareal skal det anlegges en buffersone for å gi tydelig skille mot jordbruksarealet. Forslaget fører også til at omlag 2300 meter med skog må ryddes, det betyr at ca seks dekar med skog må hogges. For det meste er dette barskog med høg bonitet.

Saksdokumenter

Vedlegg

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 2023/10002

Sist oppdatert: 04.09.2023

Gå til toppen

arrow_upward