Vestre Rosten 9, detaljregulering, r20210032

Frist for innspill: 13.11.2023

Vestre Rosten 9, detaljregulering, r20210032

Overnevnte plan er 21.07.2022 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å fortette med boligbebyggelse innenfor eksisterende boligeiendommer.

Sammendrag

De seks boenhetene foreslås i en bygning i to etasjer med loftsetasje (saltak) med mulighet for kobbhus. I tillegg foreslås det bygd en carport for to biler ved siden av naboens garasje.  

Saken ble avvist i bygningsrådets møte 07.02.2023. Bygningsrådet presiserte i vedtaket at det tidligere planforslaget brøt med stedskarakteren og representerte en for sterk fortetting i et typisk småhusområde. Planforslaget har nå fått en bedre utforming med en markant reduksjon i antall boenheter, fra tolv til seks stk. Dette har gitt mindre BRA og bygningsvolum enn tidligere forslag, annen bygningsstruktur med bebyggelse i to etasjer med loftsetasje (saltak) og bedre tilpasning til stedskarakteren i småhusområdet. I tillegg er konsekvenser for naboer, spesielt nabo i Jarveien 6 redusert.

Saksdokumenter

Vedlegg

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 2023/8799

Sist oppdatert: 29.09.2023