Gudruns gate 9, detaljregulering, r20210035

Frist for innspill: 26.06.2023

Gudruns gate 9, detaljregulering, r20210035

Overnevnte plan er 03.05.2023 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er fortetting og transformasjon av eiendommen fra kontor til boligformål, gjennom ny bebyggelse og ombygging av eksisterende bebyggelse. Deler av den eksisterende bygningen på eiendommen ble i sin tid bygget som Trondhjems sprit- og presgjærfabrik, men har med tiden blitt ombygget og tilbygget. I dag huser bygningen et fysikalsk institutt.

 

Sammendrag

Nyeste del av eksisterende bebyggelse planlegges revet, mens resten av eksisterende bebyggelse skal transformeres fra kontor/treningssenter til bolig. I tillegg planlegges et nybygg i tilknytning til dette, som også skal huse boliger. Den nye bebyggelsen på eiendommen skal ikke være høyere enn mønet på det eksisterende bygget etter at taket er renovert. Nybygget trappes ned fra fire etasjer i nord til to etasjer i sør. Felles uteoppholdsareal på terreng har henvendelse mot øst og sør, og får dermed mest sol på morgen, formiddag og midt på dagen. Det er også planlagt felles uteareal på plassen mot Guttorms gate, som har henvendelse mot vest, nord og øst. Det planlegges også en felles takterrasse på deler av 3. etasje. Tiltaket fører til mer skygge på noen naboeiendommer.

Saksdokumenter

Vedlegg

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 21/15541

Sist oppdatert: 16.05.2023

Gå til toppen

arrow_upward