Gulbrandsvegen 1, detaljregulering, r20220021

Frist for innspill: 15.05.2023

Gulbrandsvegen 1, detaljregulering, r20220021

Overnevnte plan er 17.03.2023 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Byplansjefen.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse (6-8 rekkehus) med tilhørende funksjoner på eiendommene gnr/bnr 197/96 og 197/232.

Sammendrag

Eksisterende bebyggelse på eiendommen foreslås revet. Rekkehusene foreslås med to etasjer og saltak ut mot Gulbrandsvegen, og med tre etasjer og saltak mot nord. Samtlige boliger er gitt romslige balkonger eller markterrasser. Bestemmelse sikrer god materialbruk og varierte farger på fasadene. Felles uterom etableres mot sørvest.

Felles lekeareal i sørvest og alle de sørvendte private utearealene får god soldekning. Planlagt bebyggelse tar også hensyn med tanke på slagskygge til naboenes uteareal.

Saksdokumenter

Vedlegg

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 21/10834

Sist oppdatert: 24.03.2023