Kjøpmannsgata, områdeplan, r20160014

Frist for innspill: 15.02.2023

Kjøpmannsgata, områdeplan, r20160014

Overnevnte plan er 25.10.2022 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Formålet med planarbeidet er å sikre bevaring av bygningsmiljøet i Kjøpmannsgata, samtidig som det skal kartlegges og bestemmes hvilken type bruk hver enkelt brygge kan ha. Planforslaget skal bidra til vitalisering av bryggene og området i sin helhet, og at arealene utnyttes så godt som mulig innenfor hensynet til verneverdiene. Vollen i Kjøpmannsgata skal samtidig videreutvikles som en ressurs for byen.

Sammendrag

Det åpnes ikke for nytt utbyggingsareal gjennom planforslaget. De ytre, fysiske rammene i områdeplanen er de eksisterende bryggene. Forslaget til områdeplan sikrer både nye formål for bruk av bryggene og samferdselsarealene. Planforslaget gir samtidig rom for utvidet areal for gående langs og på tvers av vollen, og mer aktivitet på allmenningene, gjennom utvidelse, og gjennom å avklare muligheter for uteservering. 

Planforslaget åpner for boligformål i enkelte brygger, fra og med 3. etasje, der de tidligere har blitt vesentlig ombygget. I brygger med høyere antikvarisk verdi er det foreslått en større bredde av bruk enn dagens regulerte formål: Lager, engros, forretning og kontor. 

Saksdokumenter

Vedlegg

 

Mer informasjon kan sees på http://framtidstrondheim.no/ 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 20/37

Sist oppdatert: 01.03.2023

Gå til toppen

arrow_upward