Gamle Okstadbakkan, hovedsykkelveg, detaljregulering, r20230001

Klagefrist: 24.02.2024

Gamle Okstadbakkan, hovedsykkelveg, detaljregulering, r20230001

Hensikten med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for ny hovedsykkelveg mellom Tonstad og fram til og med kulvert under E6 i Gamle Okstadbakkan.

Strekningen er på om lag 1800 m, og utgjør en del av delstrekning 1 på hovedsykkelruten mellom Tonstad og Sluppen.

Hovedsykkelvegen planlegges som tofelts sykkelveg med fortau. Dette vil sikre høy standard, god kapasitet og fremkommelighet, samtidig som trafikksikkerheten for både gående og syklende blir ivaretatt.

Spesielle forhold som har blitt vektlagt i planen er å begrense inngrep i dyrka mark og naturområder samt grunnforholdene.

Saksdokumenter

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til Byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

2023/8737

Sist oppdatert: 16.02.2024