Vestre Rosten 9, detaljregulering, r20210032

Klagefrist: 22.06.2024

Vestre Rosten 9, detaljregulering, r20210032

Overnevnte plan er 02.05.2024 vedtatt av Bystyret

Hensikten med planen

Hensikten med planen er å fortette med boligbebyggelse innenfor eksisterende boligeiendommer. Planforslaget er redusert betraktelig fra det som opprinnelig ble foreslått (tolv boenheter) til totalt maksimum seks boenheter og omfatter en bygning i to etasjer med loftetasje og saltak. Planforslaget har også redusert totalt BRA (bruksareal) og bedre stedstilpasning med tanke på småhusstrukturen i området. Det foreslås bakkeparkering i stedet for p-kjeller, og planområdet er også redusert i størrelse. Planbeskrivelsen bygger på plankonsulentens beskrivelse av planforslaget, men det er gjort endringer for å belyse planforslaget bedre.

 

Saksdokumenter

 

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til Byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

2023/8499

Sist oppdatert: 17.06.2024