Overvik felt b1 sør, detaljregulering, r20190039

Klagefrist: 06.06.2020

Overvik felt b1 sør, detaljregulering, r20190039

Overnevnte plan er 29.04.20202 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikt med planen er å legge til rette for omtrent 50 boenheter fordelt på to leilighetsbygg, med bruk av eksisterende Presthusvegen som midlertidig atkomst til planområdet, samt en bedre arrondering av dyrkajord

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/137

Sist oppdatert: 20.05.2020