Alette Beyers veg, detaljregulering av fortau, r20200026

Klagefrist: 02.01.2022

Alette Beyers veg, detaljregulering av fortau, r20200026

Overnevnte plan er 27.10.2021 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bredere fortau langs en del av vestsiden i Alette Beyers veg i Trondheim. Dette vil sikre myke trafikanter et trafikksikkert tilbud langs den delen av Alette Beyers veg som mangler dette i dag. Vegen er skoleveg og atkomst til mange viktige målpunkt som Metrobuss, lokalsenter, nærmiljøanlegg og flere skoler.

Saksdokumenter

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/37432

Sist oppdatert: 03.12.2021