Ladalen-Thrond Nergaards veg, hovedsykkelveg, r20200022

Klagefrist: 15.01.2022

Ladalen-Thrond Nergaards veg, hovedsykkelveg, r20200022

Overnevnte plan er 18.11.2021 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å tilrettelegge for en kontinuerlig hovedsykkelveg fra Rotvoll til Lillebyområdet. Dette er en delstrekning i en sammenhengende hovedsykkelveg på strekningen Rotvoll-Ila-Sluppen.

Hovedsykkelvegen skal ha høy standard og god kapasitet, samtidig som tilbudet skal ivareta trafikksikkerheten for gående og syklende. Anlegget skal utformes etter kravene i Statens vegvesen sin håndbok N100.

Planen vil avgrenses i nord mot Haakon Magnussons gate og planavgrensningen til planen for Lillebyområdet r20090017. Planavgrensningen er satt for å sikre god kobling til hovedsykkelnettet nordover til Haakon VII’s gate, og sørover over Dalenbrua. I tillegg tilrettelegges det for sammenhengende nett øst-vest.

Saksdokumenter

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/35211

Sist oppdatert: 09.12.2021