Nils Uhlin Hansens veg 14 m.fl., detaljregulering, r20170045

Klagefrist: 08.05.2021

Nils Uhlin Hansens veg 14 m.fl., detaljregulering, r20170045

Overnevnte plan er 25.03.2021 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å tilrettelegge for økt utnyttelse av eiendommene i forhold til dagens situasjon og gjeldende reguleringsplan for området. Reguleringsforslaget innebærer fortetting med nye leilighetsbygg i et eksisterende småhusområde. Planområdet ligger innenfor Stavset lokale sentrum slik det er definert i kommuneplanens arealdel.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/80

Sist oppdatert: 16.04.2021