Otto Nielsens veg 10 og Professor J.H.L Vogts veg 1 og 3, detaljregulering,r 20200002

Klagefrist: 10.10.2021

Otto Nielsens veg 10 og Professor J.H.L Vogts veg 1 og 3, detaljregulering,r 20200002

Overnevnte plan er 02.09.2021 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etableringen av Ocean Space Centre (OSC) på Tyholt. OSC skal bli det framtidige nasjonale senter for utdanning, forskning og teknologiutvikling for havromsnæringene. Etablering av OSC inngår i regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019–2028. Tiltaket er særdeles viktig for NTNU og Sintefs virksomhet og målsettinger. OSC bygger opp under kommunens mål i kommuneplanens samfunnsdel om å være en internasjonalt anerkjent teknologi- og kunnskapsby.
Planavgrensning

Saksdokumenter

Planbeskrivelse

Plankart

Planbestemmelser

Sammendrag av merknader etter høring

Oppsummering av merknader etter høring av planforslag

Tilleggsnotat

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/195

Sist oppdatert: 17.09.2021