Østmarkveien 3 og 5 gnr/bnr 414/381 m.fl., detaljregulering, r20190014

Klagefrist: 30.01.2022

Østmarkveien 3 og 5 gnr/bnr 414/381 m.fl., detaljregulering, r20190014

Overnevnte plan er 09.12.2021 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for flere boliger og torg i tilknytning til et lokalt sentrum, samt oppgradere anlegg for gående og syklende langs Lade allé. Det legges til rette for boligbebyggelse, sentrumsformål, felles torg og offentlig trafikkareal; kjøreveg, fortau og sykkelveg med fortau.

Saksdokumenter

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/134

Sist oppdatert: 07.01.2022