Angelltrøa Hovedgård, del av gnr/bnr 50/1, detaljregulering, 20200012

Klagefrist: 23.04.2022

Angelltrøa Hovedgård, del av gnr/bnr 50/1, detaljregulering, 20200012

Overnevnte plan er 03.03.2022 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Området er avsatt til boligformål, eksisterende, i kommuneplanens arealdel (KPA) 2012-2024. Det er vist med hensynssone utvalgte kulturmiljø. Området Angelltrøa er beskrevet som etterkrigstidens største samlede boligutbygginger, påbegynt rundt midten av 1960-tallet.

Den opprinnelige bygnings- og strøkskarakteren er forholdsvis godt bevart. Området eksemplifiserer den storstilte boligutbyggingen som ble vanlig i årene som fulgte.
Retningslinjene til hensynssonen sier at den kulturhistorisk verdifulle bebyggelsen og områdets særpregede miljø skal søkes bevart.

Saksdokumenter

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/158

Sist oppdatert: 23.03.2022